Algemene voorwaarden

De hierna volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden, inbegrepen hosting- en betalingsvoorwaarden, zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Amazing Things, Smalle heerweg 156 B-9080 Lochristi en haar klanten betreffende de levering van producten en/of diensten. De klant erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Amazing Things prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de klant. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

1.1
De overeenkomst tussen de klant en Amazing Things komt tot stand door acceptatie van de offerte van Amazing Things door de klant, hetzij door het tekenen en retour zenden van de offerte/bestelbon, hetzij door stilzwijgende acceptatie van de offerte, hetzij door betaling van de factuur. Bij stilzwijgende acceptatie volstaat een eenvoudige bevestiging van de overeenkomst door Amazing Things naar de klant, hetzij per post, hetzij per fax, hetzij per elektronische post. De opzegging door de klant van jaarlijks hernieuwbare overeenkomsten zoals webhosting, cms met opties en domeinnaam registratie dient uiterlijk 30 dagen voor het begin van een nieuwe termijn schriftelijk of per elektronische post te gebeuren. De specifieke startdatum staat vermeldt op de factuur. Wanneer deze termijn niet in acht wordt genomen, worden de jaarlijkse kosten gefactureerd.

1.2
Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 1 maand. Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht. Een samengestelde prijsopgave verplicht Amazing Things niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Onze facturen worden verstuurd via email op het risico van de koper. Enkel op aanvraag zal de factuur per post verzonden worden.

2.1
De verkoop- en leveringsvoorwaarden van Amazing Things zijn geldig voor overeenkomsten in België en in het buitenland tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant aanvaardt tevens dat de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het '.be'-domein beheerd door DNS BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS BE, die ontstaan is door de registratie aanvraag. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS. De klant verbindt zich ertoe om Amazing Things te vrijwaren tegen iedere vordering, in of buiten rechte, betreffende de producten en diensten die Amazing Things of DNS BE aanbieden en betreffende iedere schadevergoeding die derden zouden kunnen eisen.

2.2
Wijzigingen in informatie, data, rapportages of proces beschrijvingen door de klant na levering door Amazing Things vallen buiten de verantwoordelijkheid van Amazing Things. Een statistisch normale fout tolerantie in de verwerking van data door Amazing Things wordt door de klant geaccepteerd en vormt geen grond tot wanprestatie claims.

3.1
Alle door de klant aangeleverde databases, ontwerpen, proces beschrijvingen, marktonderzoek en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens worden door Amazing Things aanvaard als intellectueel eigendom van de klant. Deze gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld.

3.2
Alle door Amazing Things ontwikkelde ontwerpen, proces beschrijvingen, marktonderzoeken, software, selectie en analyse methodieken en alle andere bedrijfsunieke gegevens blijven het exclusief eigendom van Amazing Things, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanpassing van de bovenstaande gegevens naar de noden van de klant houdt niet in dat het intellectueel eigendom overgaat op de klant. De klant is gehouden alle bovenvermelde gegevens die in zijn bezit zijn op het moment van ontbinding van de overeenkomst te vernietigen dwz definitieve verwijdering van deze gegevens uit alle archieven, databanken en andere opslagmedia in zijn bedrijf. Bij overtreding van dit beding in de overeenkomst betaalt de klant aan Amazing Things een boete van 7.000,- Euro voor elke kalenderdag dat hij in gebreke blijft om dit beding na te leven. Deze boete laat alle rechten van Amazing Things onverlet om een separate betaling te eisen voor het gebruik van gegevens en methoden die haar intellectueel eigendom zijn.

3.3
Amazing Things verbindt zich ertoe data van de klant niet te wijzigen of te vernietigen zonder voorafgaande toestemming van de klant, tenzij na ontbinding van de overeenkomst. Amazing Things is niet verplicht tot back up van data van de klant, tenzij dit expliciet schriftelijk werd overeengekomen in het kader van een back up contract. Toch nemen wij dagelijks een back-up van alle gegevens mocht er zich iets voordoen.

3.4
De geleverde producten en diensten van Amazing Things mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten en bepalingen zoals uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden, inclusief die uitgevaardigd door buitenlandse en supranationale overheden. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Amazing Things geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het handelen van de klant op het internet en vrijwaart Amazing Things voor enig strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk gevolg hiervan.

3.5
Beperking van aansprakelijkheid: Amazing Things geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en e-mailaccounts en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites en e-mailaccounts.

Amazing Things kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de websites of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Amazing Things is niet aansprakelijk voor enige overtreding van de klant ten aanzien van het copyright, intellectueel eigendom, beeldrecht, licenties of patenten van derden en soortgelijke vergrijpen tegen het burgerlijk recht of strafrecht in België of het buitenland, wat betreft materiaal in de ruimste zin van het woord (zoals software, beeldmateriaal, teksten, animaties, geluidsmateriaal) dat door de klant aan Amazing Things werd aangeleverd om te verwerken in de producten en/of diensten van Amazing Things. De volledige verantwoordelijkheid voor de betaling aan derden van enigerlei vergoeding die hiermee verband houdt ligt bij de klant.

4.1
Bij ontoereikende uitvoering van de overeenkomst door Amazing Things dient de klant Amazing Things in gebreke te stellen door middel van een aangetekend schrijven met een gespecificeerde motivatie van de ingebrekestelling in de Nederlandse taal binnen de vijf werkdagen na levering. Amazing Things kan ten allen tijde de ontbinding van de overeenkomst, zoals voorzien in 4.3, inroepen.

4.2
Indien de ontoereikende uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de klant en/of door haar aangestelde derden, zoals door het niet of te laat aanleveren of goedkeuren van teksten, ontwerpen, illustraties, databases, selectiecriteria, scripts of andere gegevens in om het eender welke vorm of formaat, behoudt Amazing Things zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de klant ook bij onvolledige levering van diensten of producten onverlet blijft.

4.3
Amazing Things behoudt zich het recht voor eenzijdig de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien de uitvoering van de overeenkomst niet langer als haalbaar en redelijk binnen een normale bedrijfsvoering beschouwd kan worden, zulks ter beoordeling van Amazing Things. Indien hiervoor een schadevergoeding door Amazing Things betaald moet worden aan de klant, in het geval van overeenkomsten van onbepaalde duur, kan deze niet meer bedragen dan de vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende de laatste volledige kalendermaand voorafgaand aan de datum van de ontbinding van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid voor het bewijzen van de schade veroorzaakt door ontbinding van de overeenkomst ligt bij de klant. Bij ontbinding van de overeenkomst worden eventueel betaalde voorschotten niet terugbetaald.

4.4
Amazing Things is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en gevolgschade veroorzaakt door wanprestatie van Amazing Things als gevolg van overmacht, waaronder begrepen natuurrampen, oorlog, oproer, terrorisme, epidemieën, stroomuitval of stroomstoring, technische defecten, faillissement of wanprestatie van derden, waaronder begrepen leveranciers van Amazing Things, brand, vandalisme, bedrijfsongevallen, ziekte, staking, belemmerende maatregelen van enige overheid of enige andere omstandigheid waarvan de oorzaak buiten de invloed van Amazing Things ligt.

4.5
De overeenkomst tussen Amazing Things en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

4.6.
Amazing Things heeft het recht de bedrijfsnaam van de klant of de geleverde prestatie voor de klant als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

5.1
Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats onder een of meer van de volgende voorwaarden:
a. Het verstrijken van de overeengekomen datum van beëindiging van de overeenkomst
b. Bij wanbetaling door de klant (zie ook 6. Betalingsvoorwaarden)
c. Bij gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant, zulks ter beoordeling van Amazing Things
d. Onder omstandigheden als genoemd in 4.3. De ontbinding van de overeenkomst laat enige vordering van Amazing Things op de klant ter dekking van de kosten van reeds verrichte diensten en leveringen onverlet.

6.1.
De normale betalingstermijn is binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum in Euro. Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen deze termijn wordt de klant in gebreke gesteld wegens wanbetaling, zelfs stilzwijgend. Bij wanbetaling rekent Amazing Things de klant een vertragingsrente aan van 1% per maand over het nog te vorderen bedrag vanaf de vervaldag, met een minimum van 50 euro, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 12% met een minimum van 80 Euro en vermeerderd met alle gerechtelijke, juridische en incasso kosten die het gevolg zijn van de wanbetaling van de klant. De vertragingsrente zal berekend worden vanaf de zestiende dag na de facturatie datum met een minimum van 25 Euro voor de eerste maand. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert. In geval van faillissement van de klant zal men het eigendomsrecht uitoefenen conform de wet op de faillissementen, indien de klant de factuur nog niet betaalde.

6.2
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Betaling door middel van wissels, cheques, betalingsmandaten en dergelijke veroorzaken geen schuldvernieuwing. De kosten ervan zijn voor rekening van de klant. Eigendomsoverdracht vindt plaats bij volledige betaling van de overeengekomen prijs, daarbij inbegrepen alle kosten die het gevolg zijn van eventuele laattijdige betaling door de klant. Amazing Things behoudt zich het recht voor om de klant de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Betwisting van de modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de klant onverlet.

6.3
Gezien de voortdurende verdere ontwikkeling van de jurisprudentie rond het gebruik van het internet, behoudt Amazing Things zich het recht voor om indien nodig deze voorwaarden aan te passen.